Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447, 1501 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016r. poz 1981 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się za opakowanie

02 listopada 2022

BDO w warsztacie samochodowym

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie naprawy lub serwisowania pojazdów mechanicznych tj. samochody czy motocykle, wytwarzają wiele odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywanej działalności (oleje, smary, filtry, czyściwa, akumulatory, płyny chłodnicze, zużyte opony, złom czy tworzywa sztuczne).

Usługi związane z mechaniką pojazdową klasyfikują się do rejestracji w BDO, ponieważ mówimy tu o powstawaniu odpadów w wyniku świadczonych usług. Oprócz odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług, firmy wytwarzają również inne odpady (pudełka po częściach, puszki po olejach, smarach czy innych substancjach czy eksploatacji urządzeń mechanicznych.

Podmioty świadczące usługi związane z mechaniką pojazdową mogą dodatkowo prowadzić sprzedaż części czy innych produktów związanych ze swoją działalnością. W takim przypadku będą zaklasyfikowani jako wprowadzający produkty w opakowaniach. Sytuacja taka wymaga dodatkowych obowiązków i dodatkowego wpisu do rejestru jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach.

Warsztat mechaniczny w przypadku wytwarzanych odpadów powinien wpisać się w dziale XII rejestru BDO jako wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Podczas rejestracji istotne jest określenie kodów odpadów, jakie są wytwarzane w ramach prowadzonej działalności. Kody odpadów znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.

Kody odpadów najczęściej występujące w warsztatach samochodowych.

 • 12 03 01mineralne oleje silnikowe, przekładniowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
 • 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
 • 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 • 14 06 03* - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,
 • 15 01 01 opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone opakowania po lakierach
 • 15 02 02- Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
 • 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
 • 16 01 03 – zużyte opony,
 • 16 01 07* – filtry olejowe,
 • 16 01 11* i 12 – okładziny hamulcowe,
 • 16 01 13* – płyny hamulcowe,
 • 16 01 14* i 15 – płyny zapobiegające zamarzaniu,
 • 16 01 17 – metale żelazne
 • 16 01 19 – tworzywa sztuczne
 • 16 01 20 - szkło
 • 16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe.

Ponadto wpisem mogą również być objęte odpady powstające w części biurowej warsztatu samochodowego tj:

 • 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, np. komputery, osprzęt komputerowy, drukarki, tonery do drukarek, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Kody oznaczone gwiazdką (*) są sklasyfikowanie jako kody niebezpieczne.

Po uzyskaniu wpisu do BDO obowiązkowe jest złożenie sprawozdania z wytworzonych odpadów, jak i wprowadzonych produktów czy produktów w opakowaniach do 15 marca każdego roku za rok poprzedni. Od 2019 roku odbywa się to za pośrednictwem systemu BDO, a sprawozdanie trafia do Marszałka Województwa właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. W sprawozdaniu wykazujemy m.in. ilości wytworzonych odpadów, w danym roku kalendarzowym, na podstawie stanów magazynowych, kart przekazania lub kart ewidencji odpadów.

Kolejnym z obowiązków nałożonych na przedsiębiorców wytwarzających odpady jest prowadzenie ewidencji. Ewidencja od 2021 musi być prowadzona wyłącznie za pośrednictwem rejestru BDO. Ustawodawca zobowiązuje do prowadzenia ewidencji zarówno ilościowej, jak i jakościowej zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów. Rozróżniamy dwa rodzaje ewidencji: uproszczona i pełna. Ewidencja uproszczona ogranicza się w zasadzie do informacji zawartych w KPO, czyli Kartach Przekazania Odpadów i jest ona dozwolona dla przedsiębiorstw, które nie przekroczą poniższych limitów wytworzonych odpadów:

 • odpady niebezpieczne (łącznie) do 100 kg rocznie
 • odpady inne niż niebezpieczne (niebędące odpadami komunalnymi) do 5 ton rocznie

Po przekroczeniu ww. limitów wytwórca zobligowany jest do prowadzenia na bieżąco pełnej ewidencji za pomocą KEO, czyli Kart Ewidencji Odpadów.

Konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących BDO mogą być bardzo dotkliwe i zaczynają się od 1 000 zł, a górna granica to nawet 1 000 000 zł.

Kary administracyjne lub katy grzywny, mogą zostać nałożone m.in. w następujących sytuacjach:

 • za dane we wniosku niezgodne ze stanem faktycznym,
 • za sprawozdanie BDO zawierające niepełne lub błędne dane,
 • za brak prowadzenia wymaganej ewidencji BDO,
 • za nieprzechowywanie niezbędnych dokumentów, na podstawie których sporządzana jest ewidencja (obowiązek przechowywania dokumentów wynosi 5 lat),
 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru
 • za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie
  z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku
  z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO
 • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów