Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447, 1501 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016r. poz 1981 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się za opakowanie

SKUP ZŁOMU

KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW

POTWIERDZENIE TRANSPORTU

KARTY EWIDENCJI ODPADÓW

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ODPADOWA

OBSŁUGA BDO

Przejęcie obowiązków ewidencyjnych w BDO

Naliczanie opłaty produktowej

Roczne sprawozdania  o wytwarzanych odpadach  i  gospodarowaniu nimi

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

 

BDO

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI

 

 

 

 

KOBiZE

KRAJOWY OŚRODEK BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI

 

 

 

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

SKŁADANIE WNIOSKÓW POZWALAJĄCYCH NA UZYSKANIE DECYZJI NA ZBIERANIE, WYTWARZANIE ORAZ PRZETWARZANIE ODPADÓW

 

 

 

 

Rozliczenie

roczne PIT

 

Sprawozdawczość środowiskowa, Raportowanie KOBiZE, Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)