Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447, 1501 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016r. poz 1981 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się za opakowanie

30 kwietnia 2020

Aktualności

Planowane zmiany w terminach sprawozdawczości. Na stronie internetowej Sejmu RP opublikowano rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który zawiera szereg kolejnych zmian podyktowanych stanem epidemii.

Zmiany mają objąć m.in. ewidencję i sprawozdawczość w systemie BDO oraz terminy obowiązywania decyzji.

EWIDENCJA

W projekcie zaproponowano zniesienie obowiązku wprowadzania ewidencji papierowej (prowadzonej w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.) do systemu BDO. Przepis ten nie ma dotyczyć prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku awarii systemu BDO. Podkreślono, że podmioty oczekujące na wpis do rejestru BDO mogą stosować papierową ewidencję pozostawiając pole na numer BDO puste.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zmiana ustawy ma obejmować:

przesunięcie do 31 października 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

przesunięcie do 11 września 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.